آتش سوزی در دامنه سلسله جبال زاکرس مرکزی مهار شد(حاشیه آبشار شاهلولاک)