بازديد دکتر ثابت راسخ شهردار ارجمند چرمهين از ايستگاه آتش نشاني