سوالاتی در خصوص حادثه گاز گرفتگی با مونو اکسید کربن